ไอเอสเอ็น

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

  สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2560 ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดประชุมวิชาการด้านวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน การนำเสนอความก้าวหน้า องค์ความรู้ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการบริหารจัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในมิติต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผนเชิงนโยบาย “ในปี 2560 สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำหนดจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19-22กรกฎาคม พ.ศ. 2560ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับการพึ่งตนเองด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างยั่งยืน (Collaborative governance a key success factor for self-reliance on vaccines and sustainable immunization)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความสนพระทัยในเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นมงคลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน” ดร.นพ.จรุง กล่าว  ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวด้วยว่าภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการสำคัญอาทิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับพระราชกรณียกิจด้านวัคซีน ความสำเร็จของการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนตามวาระแห่งชาติสำหรับหัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่กับความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุไทย ศักยภาพและความพร้อมด้านการวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมวัคซีนของไทยและอาเซียน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมต่อการนำวัคซีนใหม่มาให้บริการประชาชน วัคซีนเดงกี่กับการนำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไทย เป็นต้น    ดร.นพ.จรุง กล่าวว่า การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงวิชาการด้านวัคซีนแก่ผู้รับผิดชอบการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้บริการวัคซีน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมทั้งนิสิต นักศึกษาที่สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัคซีนซึ่งกันและกัน ทั้งยังได้สร้างเครือข่ายทั้งบุคคล หน่วยงาน และองค์ความรู้ด้านวัคซีน ที่สำคัญยังเป็นเวทีสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนเตรียมความพร้อมของประเทศให้มีศักยภาพด้านวัคซีนในระดับแนวหน้า สร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน.  

อ่านเพิ่มเติม