ไอเอสเอ็น

"ดีอี" เร่งถ่ายทอดความรู้ใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ"

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ เดินหน้าเร่งถ่ายทอดความรู้การใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ" เป็นกลไกการขับเคลื่อนสอดรับโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"   น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เร่งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงการ “เน็ตประชารัฐ” 24,700 หมู่บ้าน โดยได้จัดทำคู่มือการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และได้ฝึกอบรมครูจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 1,033 คน เป็นวิทยากรแกนนำในการสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน ซึ่งล่สุด ดำเนินการอบรมผู้นำชุมชนไปแล้ว 18,335 หมู่บ้าน จำนวน 76,867 คนโดยการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาบุคลากรเน็ตประชารัฐสอดรับกับโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนใน 10 เรื่อง โดยในหัวข้อ ที่ 8 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งเป็นภารกิจที่กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน   ทั้งนี้ เป้าหมายระยะยาว กระทรวงดิจิทัลฯ ให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก "เน็ตประชารัฐ" เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการของภาครัฐ การบริการสาธารณสุข และส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งถือเป็นภาคการผลิตที่สำคัญของไทย จะสามารถพัฒนาไปสู่การเกษตรแบบทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ในลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม

อ่านเพิ่มเติม