ไอเอสเอ็น

ย้ำ 24 ก.ค.-7 ส.ค.ขึ้นทะเบียนเฉพาะแรงงานต่างด้าวเถื่อน

  “วรานนท์” ย้ำ  24 ก.ค. - 7 ส.ค. เปิดศูนย์แจ้งใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เฉพาะกลุ่มผิดกฎหมายที่จ้างงานอยู่เท่านั้น ส่วนกลุ่มถือบัตรสีชมพู ยังไม่หมดอายุไม่ต้องมา   เมื่อวันที่ 20 ก.ค. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงความพร้อมในการเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 7 ส.ค. ว่า จะเปิดให้ยื่นแจ้งเฉพาะแรงงานต่างด้าวกลุ่มผิดกฎหมาย ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตน ไม่มีบัตรสีชมพู หรือมีแต่หมดอายุแล้ว 100 ศูนย์ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการในวันที่ 24 ก.ค. เป็นต้นไป โดย 11 ศูนย์ที่เปิดในกทม.จะมีเจ้าหน้าที่รับแบบคำขอแห่งละ 30 คน ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 30 นาที หรือนายจ้างจะใช้บริการยื่นเอกสารหลักฐานทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องมาก็ได้ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/alien หรือจะมากรอกแบบฟอร์มที่ศูนย์ก็ได้เช่นกัน ซึ่งทั้ง 2 วิธีจะใช้เอกสารแบบยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รูปถ่ายลูกจ้างขนาด 2 นิ้ว  3 รูป   นายวรานนท์ กล่าวต่อว่า หลังจากยื่นเอกสารแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนคัดกรองความสัมพันธ์ว่าเป็นนายจ้างกับลูกจ้างกันจริงหรือไม่ หรือเอาคนอื่นมาสวมรอย ขั้นตอนนี้นายจ้างกับลูกจ้างจะต้องมาด้วยตัวเอง เพื่อทำการซักถาม ขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. - 6 ก.ย. เมื่อผ่านการคัดกรองจะมีหนังสือรับรอง ติดรูปถ่ายลูกจ้าง ให้ไปดำเนินการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย   ส่วนกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู ที่ใบอนุญาตทำงาน จะหมดอายุในวันที่ 1 พ.ย. และ31 มี.ค. 2561 จะต้องรีบไปดำเนินการตรวจสัญชาติ เพื่อรับเอกสารรับรองบุคคล ตรวจลงตราวีซ่า ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และขออนุญาตทำงานก่อนวันใบอนุญาตหมดอายุ  

อ่านเพิ่มเติม