gallery

เปิดภาพ " ดาวอังคาร” ใกล้โลกที่สุดในรอบ 15 ปี

สดร.เผยภาพดาวอังคารช่วงโคจรใกล้โลกที่สุด ในรอบ 15 ปีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า            

อ่านเพิ่มเติม