breaking news

วาระครม.ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2560

  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมครม.พิจารณาหลายวาระสำคัญ   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ครั้งนี้มีวาระน่าสนใจต้องติดตามอยู่ที่ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ   ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมกับเสนอร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ....   ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล(ประชานิเวศน์ 3) ทางด้านกระทรวงมหาดไทยขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามไม่ให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหินของจังหวัดสมุทรสงคราม    กระทรวงพาณิชย์นำเสนอ 2 เรื่อง คือเสนอเรื่องท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า(JTC)ไทย-ภูฏาน และการร่วมรับรองเอกสาร ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   ส่วนวาระที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศอีกหลายวาระนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอข้อตกลงการยอมรับ ร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้วยสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน(ASEAN sectoral Mutual  Recognition Arrangement for Inspection and Certification System On Food Hygiene for Prepares Foodstuff Products)   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียนระยะที่ 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) และรัฐบาลไทยว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาตินะจังหวัดเชียงใหม่ราชอาณาจักรไทยในฐานะศูนย์ประเภทที่ 2 ภายใต้ยูเนสโก   กระทรวงการต่างประเทศขออนุมัติจัดทำและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และเสนอร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยจีนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(พ.ศ. 2560-2564)   ที่มา โพสต์ทูเดย์ 

อ่านเพิ่มเติม