ข่าวเด่นเกาะกระแส

ภาพฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร พิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็ก "ในหลวง ร.9"

  วานนี้ 28 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล (พิธีกงเต็ก) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสด็จฯ ถึง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์จีน 21 รูป สวดพระพุทธมนต์ เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณ ข้ามสะพาน พระสงฆ์จีน 21 รูป นำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เชิญเครื่องทองน้อย และพลโท หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณ ลงทางบันไดหน้าพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี         ถัดมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธี ประทับพระราชอาสน์ ณ ทิมคดตะวันออก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพาน ทรงรับกระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานนำไปเผา พระสงฆ์จีน 21 รูป ตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณ เสด็จฯ ข้ามสะพานโอฆสงสาร เที่ยวไปจนครบ 3 รอบ ระหว่างนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ตามเครื่องทองน้อย และธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณ ทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน         เมื่อเสด็จฯ ลงท้ายสะพานรอบที่ 3 แล้ว พระสงฆ์จีนหยุดยืนสวดด้านข้างมณฑลพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่ท้ายสะพาน ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทอง แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานนำไปเผา พระสงฆ์จีน 21 รูป ตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณเสด็จฯ ข้ามสะพานโอฆสงสารเที่ยวกลับจนครบ 3 รอบ ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จตามเครื่องทองน้อย และธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณ ทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน จากนั้นประทับพระราชอาสน์           พระสงฆ์จีนยืนสวดหน้ามณฑลพิธี พระสงฆ์จีน 21 รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดหน้าพระที่นั่งด้านตะวันตก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯตามเครื่องทองน้อย และธงพุ่มดวงพระวิญญาณ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์จีนยืนสวดพุทธมนต์แล้วเดินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท         จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ ไปทรงกราบหน้าพระโกศพระบรมศพ แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา และเสด็จพระราชดำเนินกลับ           ต่อมา หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จเข้ามณฑลพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และทรงจุดธูปเทียนเซ่นไหว้ดวงพระวิญญาณ เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่เวไนยสัตว์ ทรงกราบ เสด็จไปยังเต็นท์เครื่องกระดาษ ทรงจุดธูปเทียนบูชามหาโพธิสัตว์ (ไต่สือเอี้ย) ประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์จีนสวดพระธารณีมนต์ เจริญธรรมอธิษฐาน เสร็จพิธี         จากนั้น พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ที่หน้าพระโกศพระบรมศพ ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ประทับพระเก้าอี้ เสด็จไปทอดผ้าไตร 10 ไตร ประทับพระเก้าอี้ (พระสงฆ์จีนสดัปกรณ์) เสด็จไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร เสด็จไปทรงกราบถวายบังคมที่หน้าพระโกศ พระบรมศพ เสด็จลงบันไดมุขด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังบริเวณลานสนามหญ้าข้างพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ เสด็จไปทรงเผากระดาษเงิน - กระดาษทอง ในพระตำหนักจำลอง ทรงจุดไฟเผาเครื่องกระดาษ เป็นอันเสร็จพิธี 

อ่านเพิ่มเติม