ข่าวเด่นเกาะกระแส

"ประจิน" เปิดงานอนาคตประเทศไทย

  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ วิจัยยุคใหม่ เข้าถึงประชาชน โดยพล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งวิจัยและนวัตกรรมของประเทศจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง เพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิต และการบริการให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม   ทั้งนี้การวิจัยและนวัตกรรมนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นหลัก โดยเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบนพื้นฐานการเติบโต และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม และการทำงานวิจัยจะต้องได้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม