ข่าวเด่นเกาะกระแส

คนมองหลายปัญหารัฐบาลยังแก้ไม่ตรงจุด

  ดุสิตโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ มองหลายปัญหา รัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด จี้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง  แต่ภาพรวมยังพอใจ   เมื่อวันที่ 5 ส.ค."สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,204 คน เรื่อง "ปัญหาของรัฐบาล ในสายตาประชาชน" ทำการสำรวจในระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล สรุปผลดังนี้   1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลอันดับ 1 มีหลายปัญหา ยังแก้ไม่ตรงจุด 65.70% อันดับ 2 ขอให้รัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาเพื่อบ้านเมืองต่อไป 59.97%อันดับ 3 ในระยะแรกทำงานได้รวดเร็ว น่าพอใจในระดับหนึ่ง 57.14%อันดับ 4 กังวลว่าจะทำงานไม่สำเร็จตามโรดแม็ป 49.19%อันดับ 5 มีอำนาจเด็ดขาด ใช้มาตรา 44 เพื่อความรวดเร็ว 43.53%   2. ปัญหาหนักอก ของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขอันดับ 1 ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง 81.89% เพราะ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ข้าวของแพง ลำบาก ประเทศไม่ก้าวหน้า เศรษฐกิจซบเซา ฯลฯ อันดับ 2 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 78.57% เพราะ เป็นปัญหาที่ไม่เคยแก้ไขได้ ฝังรากลึกในสังคมไทย กระทบต่อการพัฒนาประเทศ ไม่เจริญก้าวหน้า ฯลฯอันดับ 3 ปัญหาความขัดแย้ง ขาดความสามัคคี ปรองดอง 68.27% เพราะ กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง กระทบกระทั่งกัน มีเหตุรุนแรง บ้านเมืองไม่สงบ ฯลฯอันดับ 4 ปัญหายาเสพติด 65.35% เพราะ เป็นภัยร้าย อยากให้หมดไปจากสังคมไทย ทำให้เกิดการทุจริต การโจรกรรม อาชญากรรม ฯลฯอันดับ 5 ปัญหาน้ำท่วม 63.21% เพราะ เกิดขึ้นทุกปี ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สูญเสีย กระทบต่อพื้นที่การเกษตร ฯลฯ   3. ประชาชนพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลมากน้อยเพียงใด?อันดับ 1 ค่อนข้างพอใจ 43.61% เพราะ รัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ มีแผนการทำงานเป็นระยะชัดเจน ฯลฯ อันดับ 2 ไม่ค่อยพอใจ 31.36% เพราะ ยังทำงานล่าช้า บ้านเมืองมีปัญหามานาน แก้ไขได้ยาก สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ดีขึ้น ฯลฯอันดับ 3 ไม่พอใจ 15.81% เพราะ การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯอันดับ 4 พอใจมาก 9.22% เพราะ เป็นรัฐบาลทหาร ทำงานได้เร็ว มีผลงานให้เห็นหลายโครงการ แก้ปัญหาการทุจริตได้ดี ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม