ข่าวเด่นเกาะกระแส

ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน-ไต่สวน-วินิจฉัยชี้ขาด

  17 ม.ค.62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.๒๕๖๑โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๕ และมาตรา ๒๒๖ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๘ และมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๑ (๔๓) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

อ่านเพิ่มเติม