การเมือง

ประชาชนให้คะแนนรัฐบาล "ประยุทธ์" 5.35 จากเต็ม 10

  ดุสิตโพลระบุคนให้คะแนนรัฐบาลประยุทธ์ 5.35 จากเต็ม 10 พอใจการดูแลความสงบ แต่ไม่พอใจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ   เมื่อวันที่ 18 ก.พ. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยแพร่ผลสำรวจเรื่องผลงานรัฐบาลในสายตาประชาชน โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,016 คน ระหว่างวันที่ 12-17 ก.พ. 2561 จากกรณีที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้เข้ามาบริหารประเทศผ่านมาแล้ว 3 ปีกว่า และเหลือเวลาตามโรดแมปอีกประมาณ 1 ปี ท่ามกลางกระแสพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานต่างๆของรัฐบาลที่มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจประชาชน สรุปผลได้ ดังนี้    ประชาชนให้คะแนนภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  คะแนนเต็ม 10 ได้ 5.35 คะแนน   นอกจากนี้ ประชาชนให้คะแนนผลงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้      ผลงานด้านสังคม              1. การดูแลช่วยเหลือประชาชน/ปราบปรามอาชญากรรม 5.76 คะแนน   2. การจัดระเบียบสังคม/สร้างมาตรฐานคุณธรรม ค่านิยม 12 ประการ 5.71  คะแนน   3. การปราบปรามยาเสพติด 5.69  คะแนน   4. การปราบปรามการทุจริต 4.85  คะแนน   5. การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน 5.34  คะแนน   6. การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4.75  คะแนน   7. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ไทยแลนด์ 4.0 5.56  คะแนน   8. การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์/แรงงานต่างด้าว 5.69  คะแนน   9. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5.27  คะแนน   10. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.84  คะแนน   11. การจัดการศึกษา/การปฏิรูปการศึกษา 5.19  คะแนน   12. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 5.00  คะแนน   ผลงานด้านเศรษฐกิจ   1. ชีวิตความเป็นอยู่ด้านการทำมาหากิน/แก้ปัญหาจ้างงาน 4.56  คะแนน   2. ค่าครองชีพ รายได้ รายจ่าย หนี้สิน 4.45  คะแนน   3. ราคาพืชผลทางการเกษตร 4.26  คะแนน   4. การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 4.65  คะแนน   5. ส่งเสริมการลงทุน/พัฒนาอุตสาหกรรม 5.11  คะแนน   6. ราคาเชื้อเพลิง/พลังงาน 5.04  คะแนน   7. การกระตุ้นการท่องเที่ยว 5.87  คะแนน   8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบขนส่ง 5.59  คะแนน   ผลงานด้านความมั่นคง              1. ความมั่นคงเข้มแข็งของประเทศ 5.77  คะแนน   2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5.51  คะแนน   3. การมุ่งรักษาความมั่นคงเทิดทูนสถาบัน 6.95  คะแนน   4. การควบคุมการก่อการร้าย/การควบคุมการประท้วง 6.08  คะแนน   5. การแก้ปัญหาชายแดนใต้ 4.89  คะแนน   6. การแก้ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ  5.35  คะแนน   7. การพัฒนาและเสริมสร้างกำลังกองทัพ 6.25  คะแนน   ผลงานด้านการเมือง   1. การดำเนินการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในภาพรวม  4.89  คะแนน   2. การสร้างความปรองดองจากความขัดแย้งทางการเมือง 4.78  คะแนน   3. การเตรียมการเลือกตั้งตามโรดแมป 4.30  คะแนน   4. การออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4.38  คะแนน   5. การส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านการเมืองในภาพรวม 4.62  คะแนน   6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 4.85  คะแนน   "5 อันดับ" ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน "พึงพอใจ"   อันดับ 1การควบคุมความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง  47.57%   อันดับ 2  การดูแลช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบภัย 35.62%   อันดับ 3 การปราบปรามยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล 34.96%   อันดับ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง รถไฟฟ้าความเร็วสูง 23.45%   อันดับ 5  จัดงานพระราชพิธีสำคัญ การเทิดทูนสถาบัน 21.45%   "5 อันดับ" ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน "ไม่พึงพอใจ"   อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตร 53.05%   อันดับ 2 การจัดการการทุจริตคอรัปชั่น 37.28%   อันดับ 3 การบริหารประเทศ การแก้ปัญหาทางการเมือง 29.93%   อันดับ 4 ชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาความยากจน หนี้สิน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  23.30%   อันดับ 5 การจัดซื้ออาวุธทางทหาร เรือดำน้ำ 18.64%   "5 อันดับ" งานที่ประชาชนอยากให้รัฐบาล "เร่งดำเนินการ" ในระยะเวลา 1 ปีก่อนการเลือกตั้ง   อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตร การค้าระหว่างประเทศ  46.68%   อันดับ 2 เร่งกฎหมายเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง 34.73%   อันดับ 3 ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำเนินคดีทางการเมือง 32.30%   อันดับ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน สวัสดิการผู้สูงอายุ           26.77%   อันดับ 5 การดำเนินงานของรัฐบาล การบริหารประเทศ การปฏิรูประบบราชการ 24.12%      

อ่านเพิ่มเติม