การเมือง

วาระครม.ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2560

  ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่ อย่างเป็นอย่างทาง (ครม.) สัญจร ในเวลา 7.00 น. วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ และทำพิธีเปิดตลาดกรุงศรี ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา  จากนั้นเวลา 9.00 น.  นายกรัฐมนตรี  จะเป็นประธานในการประชุม ครม. สัญจร  ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   นายกฯประชุมครม.สัญจรอยุธยา สศช.เสนอ6ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคกลางสู่มหานครทันสมัยเชื่อมโยงขนส่งสองฝั่งทะเล ครั้งนี้ ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะมีการเสนอหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง  โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) จะเสนอแผนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาภาคกลาง เพื่อเร่งรัดโครงการต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาภาคกลางสู่มหานครทันสมัยและเป็นฐานการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เส้นทางขนส่งสองฝั่งทะเล ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ   พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะขออนุมัติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขออนุมัติการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 และขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอโครงการภายใต้การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรส่วนกระทรวงพาณิชย์เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด   ส่วนคณะกรรมการบริหารจัดการ น้ำแห่งชาติ(กบช.) รายงานความคืบหน้าในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยและข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง กระทรวงมหาดไทยขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 เพิ่มเติมค่า เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ   สำหรับวาระน่าสนใจจากกระทรวงอื่นนั้น  กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ และกระทรวงคมนาคมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 และขออนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ 2561 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   นอกจากนี้ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ เตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ...  กระทรวงพาณิชย์ ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซมครั้งที่ 7    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเรื่องการประชุมรับภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 1 กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกการประชุมว่าด้วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA)ในโอกาสครบรอบ 25 ปี สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอขออนุมัติบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย กระทรวงมหาดไทยเสนอการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาวครั้งที่ 10   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 22 ณ กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และกระทรวงวัฒนธรรมขอความเห็นชอบในการรับรองและลงนามเอกสารในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน   ที่มา โพสต์ทูเดย์ 

อ่านเพิ่มเติม