การเมือง

มติครม.ประจำวันที่ 20 มิ.ย.60

    ครม.เห็นชอบร่างระเบียบ กอน. เรื่องการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อต.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้ สาระสำคัญของร่างระเบียบฯ เป็นการยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย ตามข้อ 8(3) และ (4) ของระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย จะต้องมีสมาชิกเป็นชาวไร่อ้อยไม่น้อยกว่า 600 คน และมีปริมาณอ้อยของสมาชิกที่ส่งให้แก่โรงงานใดโรงงานหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของปริมาณอ้อยที่โรงงานนั้นหีบทั้งหมดในแต่ละฤดูการผลิต ที่ใช้บังคับตั้งแต่ฤดูการผลิต 2559/2560 เป็นต้นไป ให้กับสหกรณ์ที่มีฐานะเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยอยู่เดิมออกไปอีก 2 ฤดูการผลิต โดยให้เริ่มบังคับใช้ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 เป็นต้นไป   ครม.เทงบ 212 ล้านตั้งสนง.อีอีซี นายณัฐพร  จาตุศรีพิทักษ์  ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 จำนวน 212.27 ล้านบาทให้กับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานอีอีซี ค่าจัดทำแผนการลงทุน ค่าเสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสาร ค่าจัดทำมาตรการชักชวนนักลงทุน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและดำเนินกิจกรรมในต่างประเทศ โดยให้เบิกจ่ายจากงบกลาง ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น  เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ก่อนหน้านี้   ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาอีอีซีใน 8 แผนงานย่อย ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือสัตหีบและบริการโลจิสติกส์ต่อเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยี การพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง และการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของประเทศ   ก่อนหน้านี้นายคณิศ แสงสุพรรณ  เลขาธิการสำนักงานอีอีซี ระบุว่า อีอีซีเป็นทางออกสำคัญที่จะนำไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยสานต่อจากโครงการอีสเทริ์นซีบอร์ดเดิม ให้เป็นอีอีซี เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นที่ดึงโตเกียวเป็นศูนย์กลางแล้วดึงจังหวัดรอบ ๆ มาพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างกัน หรือเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่ใช้อินชอลเชื่อมโยงกับกรุงโซล เช่นเดียวกับโครงการอีอีซี ที่ใช้กรุงเทพฯเชื่อมการพัฒนาออกไปยังจังหวัดรอบ ๆ เพื่อให้เมืองต่างจังหวัดเติบโตไปด้วย อีอีซีจึงเป็นฐานของการสร้างเทคโนโลยี ฐานของการสะสมการลงทุน  

อ่านเพิ่มเติม