การเมือง

มติเอกฉันท์ สนช.ผ่านร่างพรบ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

  มติ สนช. 217 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกฏหมายแล้ว  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ล่าสุด มีมติเห็นชอบวาระ 3 เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 217-0 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง โดยก่อนหน้านี้ พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ กรรมาธิการ ชี้แจงว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีทั้งสิ้น 29 มาตรา มีการแก้ไข 5 มาตรา และมีสมาชิกแปรญัตติจำนวน 5 คน ซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกขอสงวนคำแปรญัตติในมาตรา 12 ว่าด้วยเรื่อง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 34 คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็น รองประธาน และมีกรรมการโดยตำแหน่งอีก 13 คน อาทิ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้นำเหล่าทัพ และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้จะมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 17 คน สำหรับสาระสำคัญ กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี และกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรัฐมนตรีก่อนจะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

อ่านเพิ่มเติม