การเมือง

"หญิงหน่อย" นำแกนนำเพื่อไทยแจงแนวทางปรองดอง

  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญตัวแทนพรรคเพื่อไทยเข้าให้ข้อคิดเห็นเสนอแนวทางสร้างความปรองดอง 10 ประเด็น โดยในวันนี้มีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยตัวแทนแกนนำพรรคเพื่อไทย ได้แก่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายโภคิน พลกุล คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายชัยเกษม นิติศิริ อดีตรมว.ยุติธรรม และนายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมพูดคุย   จากนั้นพล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวว่า บรรยากาศการพูดคุยร่วมกับทุกพรรคการเมืองมีความเป็นกันเอง และมีความสร้างสรรค์มุ่งมั่นเสนอทางออกให้ประเทศ ทั้งนี้ทุกพรรคมองว่าเรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของสังคม การเปิดกว้างให้พรรคการเมืองและทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันกำหนดทิศทางจะเป็นทางออกและเพื่อให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียมกัน ทุกพรรคเห็นว่าต้องทำเรื่องปรองดองอย่างจริงใจ จริงจัง และไม่มีอคติ เนื่องจากไม่อยากให้เสียโอกาสในการเริ่มต้นวางรากฐานปรองดองให้ประเทศ  “ทุกพรรคการเมืองมองว่าทุกฝ่ายควรทบทวนตนเองว่ามีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่ผ่านมาอย่างไร ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกที่คั่งค้างจำเป็นต้องใช้เวลาแต่ทุกฝ่ายต้องก้าวเดินออกไปร่วมกัน รวมถึงภาคสังคมทุกมิติต้องปฏิรูปตัวเอง ไม่อยากให้รื้อฟื้นถึงเรื่องเก่าๆ เพราะจะทำให้เดินหน้าต่อไปไม่ได้  ทั้งนี้ทางพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เสนอเรื่องการอภัยโทษ มีเพียงแต่บอกว่าทุกฝ่ายต้องให้อภัยกันและกัน อย่างไรก็ตามการทำงานของคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ จะเชื่อมโยงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะฯที่มีพล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.สส. เป็นประธาน จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลให้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการฯที่มีพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานดำเนินการควบคู่กันไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รับทราบต่อไป” พล.ต.คงชีพ กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทยเสนอหลักการและแนวทางการปรองดอง ดังนี้1.ปัจจัยที่จะทำให้การปรองดองเกิดความสำเร็จ คือ ความจริงใจของรัฐบาลและ คสช. มีความเป็นกลาง เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้การชี้นำและสั่งการของฝ่ายใด และการปราศจากอคติของบุคคลที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหลาย 2.การปรองดองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมในลักษณะที่องค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องยึดหลักนิติธรรมและการให้อภัย  ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเหยื่อของความขัดแย้งก็ต้องปรับจิตใจตนเอง โดยยอมรับการให้อภัยต่อผู้ที่กระทำต่อตน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องยอมรับในกระบวนการยุติธรรมที่จะนำไปสู่ความสมานฉันท์ คือการนำการให้อภัยไปสู่การปฏิบัติต่อไป ข้อเสนอระบุด้วยว่า 3.ต้องค้นหาสาเหตุของความขัดแย้ง  4.การกำหนดคู่ขัดแย้ง ต้องพิจารณาให้รอบด้าน 5.กระบวนการในการสร้างความปรองดอง ควรพิจารณาเป็นขั้นตอนดังนี้ พิจารณาและยอมรับในสาเหตุร่วมกัน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม โดยสถาปนาหลักนิติธรรมที่แท้จริงขึ้นในกฎหมาย และบังคับใช้หลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด นำเอากระบวนการยุติธรรมเพื่อการสมานฉันท์มาใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เยียวยาผู้ได้รับความอยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม รณรงค์ให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายถูกกระทำด้วยความอยุติธรรมให้อภัยผู้กระทำ ไม่มีการแก้แค้น กำหนดแผนและขั้นตอน (โรดแม็พ) ร่วมกันในการดำเนินการ นอกจากนี้ต้องหามาตรการเสริม หลักนิติธรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต เช่น การตรวจสอบและปฏิรูปศาลและองค์กรอิสระ การส่งเสริมและควบคุมให้สื่อต่างๆ ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง ไม่ยุยงหรือสร้างความเกลียดชัง  ไม่ใช้การรัฐประหารเพื่อแก้ไขปัญหา   สุดท้าย6.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือควรจัดตั้ง คณะกรรมการอิสระ ที่มาจากทุกภาคส่วน ต้องเปิดโอกาสให้นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ได้มีโอกาสร่วมเสนอความคิดเห็นอย่างเสรี และผลสรุปของแนวทางการสร้างความปรองดอง ต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันบนพื้นฐานของการคำนึงถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างเท่าเทียม ผูกพันกับหลักประชาธิปไตย และหลักนิติธรรมที่เป็นสากล ไม่ใช่เกิดจากการบังคับด้วยอำนาจ

อ่านเพิ่มเติม