การเมือง

มติสนช.เห็นชอบ'ประจักษ์'นั่งผู้ว่าฯสตง.แล้ว

  มติสนช.เอกฉันท์ 178 เสียง เห็นชอบให้ "ประจักษ์ บุญยัง" นั่งผู้ว่า สตง.คนใหม่ พร้อมรับหลักการ ร่าง พรบ.การกลับเป็นผู้ประกันตน ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีมติเอกฉันท์ 178 เสียง ให้นายประจักษ์ บุญยัง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจเงินแผ่นดิน หรือ ผู้ว่า สตง. หลังคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ว่าฯ สตง. ทำการตรวจสอบประวัติเสร็จสิ้น   จากนั้น ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 173 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง โดยตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จำนวน 17 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน ทั้งนี้ กำหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

อ่านเพิ่มเติม