สรุปรายชื่อกก.บห.ปชป. - "มาร์ค" ประกาศเป็นแกนนำตั้งรบ.
วันที่เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 19:15 น.

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนการประชุมในภาคบ่ายเป็นการเลือก รองหัวหน้าพรรคตามภระกิจของพรรคอีก8 คน  ซึ่งที่ประชุมเลือก 1.นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  2.นายนิพนธ์ บุญญามณี  3.นายอิสระ  สมชัย  4.นายกรณ์  จาติกวนิช 5.นายชินวรณ์  บุญเกียรติ์  6.นายพนิช วิกิตเศรษฐ์  7.นายอลงกรณ์  พลบุตร และ8.นายอัศวิน วิภูศิริ 

 

ตามด้วยการเลือกเลขาธิการพรรค ซึ่งที่ประชุมเสนอชื่อนายจุติ ไกรฤกษ์ อดีตส.ส.พิษณุโลก ให้เป็นเลขาธิการพรรคต่อโดยไม่มีคู่แข่ง    จากนั้นนายจุติจคงได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นรองเลขาธิการพรรคอีก9 คน โดยให้ที่ประชุมเลือกโหวตได้รวม 6 คน  ซึ่งได้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์   นายนราพัฒน์ แก้วทอง   นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ  นายมนตรี  ปานน้อยนนท์   น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร และนายอภิชาติ ศักดิเศรษฐ์      ส่วนนางศรีสมร รัศมีกฤษ์เศรษฐ์ เป็นเหรัญญิกพรรค  น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ   นายทะเบียนพรรค และเลือกนายธนา ชีรวินิจ  เป็นโฆษกพรรค

 

สำหรับกก.บห.สัดส่วนของสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ได้นายขยัน วิพรมชัย นายนิพนธ์ บุญทองซุ่น นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว และนายไพร พัฒโน ตามด้วย กก.บก.ชุดเปิดกว้างที่จะเสนอสมาชิกรับรองและเลือกโหวต มีคนลงสมัครรวม 16 คนคัดเอาแค่ 8 คน มี1.นางเจิมมาศ  จึงเลิศศิริ   2.นายราเมศ  รัตนเชวง 3.น.ส.รัชดา ธนาดิเรก  4.นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง 5.น.ส. นริศา อดิเทพวรพันธุ์  6.นายวิรัช  ร่มเย็น 7.นางกันตวรรณ  ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์  และ8.นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ทั้งนี้ กก.บห.ยังขาดอีก5 คนเป็นสัดส่วนจากตัวแทนสาจาพรรคจะมีการประชุมอีกครั้งในส่วนนี้


 ส่วนคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ชุด 11 คน ประกอบด้วย

 

1.อภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธานฯ

2.อัญชลี วานิช เทพบุตร  

3.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

4.เทพไท เสนพงศ์  5.จุติ ไกรฤกษ์

6.น.ต. สุธรรม ระหงษ์  

7.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช 

8.องอาจ คล้ามไพบูลย์

9.อิสสระ สมชัย 

10.นิพนธ์ บุญญามณี  

11.อัศวิน วิภูศิริ  โดยมี

คณะที่ปรึกษา คือ นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน 

นายเทอดพงศ์ ไชยนันท์  นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์  นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์  นายสามารถ มะลูลีม   

 

จากนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรคและกกต.พรรคทั้งสองชุด ว่า ทุกคนเหนื่อยกับการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคนั่นเป็นแค่ตีนภูเขา แต่ยอดเขาที่แท้จริงคือ การนำพาประเทศและฟื้นเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่ใช่แค่วัดจีดีพี หรือดีเฉพาะคนบางกลุ่ม ที่สำคัญต้องมีส่วนร่วมสร้างคนดีเข้าสู่การเมือง เราต้องเข้มแข็งสามัคคี อีก2 วันจะมีคนรุ่นใหม่ของพรรคที่ท้าทายทั้งหมดจะถึงยอดเขาได้ เราต้องชนะการเลือกตั้งและมีบทบาทที่ชัดเจน เป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาล เราไม่เล่นเกมแตกพรรค หรือเกมต่อรอง เราจะเป็นผู้คืนการเมืองให้ประชาชน และร่วมพาคนไทยไปสู่ยอดเขาด้วยกัน

 

สรุปรายชื่อกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ 

 

หัวหน้าพรรค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

รองภาคเหนือ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 

รองภาคอีสาน นายวิฑูรย์ นามบุตร 

รองภาคกลาง นายสาธิต ปิตุเตชะ 

รองภาคใต้ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 

รอง กทม. นาย สรรเสริญ สมะลาภา 

รองหัวหน้า ภารกิจ 

1) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

2) นายนิพนธ์ บุญญามณี 

3) นาย อิสสระ สมชัย

4) นายกรณ์ จาติกวณิช 

5) นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

6) นาย พนิช วิกิตเศรษฐ์ 

7) นาย อลงกรณ์ พลบุตร

8) นายอัศวิน วิภูศิริ 

เลขาธิการพรรค นายจุติ ไกรฤกษ์ 

รองเลขาธิการพรรค 

1) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ 

2) นายนราพัฒน์ แก้วทอง 

3) นาย อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 

4) นายมนตรี ปาน้อยนนท์

5) น.ส.จิตภัสร์ กฤษดากร 

6) นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ 

เหรัญญิก นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 

นายทะเทียน น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ 

โฆษกพรรค นายธนา ชีรวินิจ

กรรมการบริหารพรรคที่มาจากสภาและผู้บริหารท้องถิ่น 

1)นายนิพนธ์ บุญทองซุ้น 

2)นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว 

3) นายไพร พัฒโน 

4) นายขยัน วิพรหมชัย 

กรรมการบริหารพรรคอื่น 8 คน 

1) นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

2) นายราเมศ รัตนเชวง

3) น.ส. รัชดา ธนาดิเรก 

4) นางฮูวัยดียะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง

5) น.ส. นริศา อดิเทพวรพันธุ์ 

6) นาย วิรัช ร่มเย็น

7) นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ 

8) นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข 

 

ทั้งนี้ ยังขาดกรรมการบริหารพรรค ที่เป็นตัวแทนสาขาพรรคอีก 5 คน ตามภาคต่างๆ เพราะสาขาพรรคทั้งหมด ถูกยกเลิกตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และทางพรรคยังไม่ได้มีการดำเนินการตั้งสาขาพรรค ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560