สนช.รับร่างยุทธศาสตร์ ตั้งกมธ.ศึกษาให้ความเห็นชอบ 7 ก.ค.นี้
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 17:02 น.

 

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาเรื่องด่วนให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ตามมาตรา 28 (9) แห่งพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดยที่ประชุมเปิดให้สมาชิกสนช.ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งสนช. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ แต่เห็นว่ายังไม่มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน และควรให้มีการบูรณาการการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติกับหน่วยงานราชการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งบรรจุแผนยุทธศาสตร์ชาติ เข้าไปในแผนแม่บทด้วย โดยเฉพาะโครงการที่สำคัญๆ และควรสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนว่ายุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นของประชาชนทุกคน

 

ภายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลงกว่า 4ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนให้สภานิติบัญญัติ ให้ความเห็นชอบ จำนวน 38 คน กำหนดเวลาพิจารณาภายใน 22 วัน โดยมีการประชุมนัดแรกวันนี้(15 มิ.ย.) และเสนอกลับมาสภานิติบัญญัติให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 7 ก.ค.