อุทยานฯ ยันสร้างบ้านพักตุลาการเป็นพื้นที่นอกเขตอุทยานฯแต่แรก
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08:07 น.

 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีกระแสข่าวระบุว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพิกถอนพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุยเพื่อนำไปสร้างบ้านพักตุลาการ กรณีดังกล่าวขอยืนยันว่า ไม่มีการออกประกาศในพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้มีก่อสร้างบ้านพักดังกล่าว

 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างบ้านพักตุลาการ พบว่าปี 2483 ได้มี พ.ร.ฎ.กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ.แม่ริม ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการทหาร จากนั้นเมื่อปี 2500 มีการนำที่ดินดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ โดยระบุว่า เป็นการใช้ในราชการกระทรวงกลาโหม และมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมธนารักษ์เนื้อที่ 23,787-2-37 ไร่

 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2540 ได้เริ่มมีการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างบ้านพักศาลและอาคารที่ทำการ โดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และมีการอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่ในปี 2547 รวมเนื้อที่ก่อสร้างทั้งสิ้น 147-3-30 ไร่ โดยเริ่มมีการก่อสร้างในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนที่แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยกับพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักตุลาการซึ่งอยู่นอกแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ มาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างชัดเจน และขอยืนยันว่าพื้นที่ก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยแต่ประการใด

 

นอกจากนี้ ปี 2492 ได้มี พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินหวงห้าม ไว้เพื่อใช้ประโยชน์แห่งกรมป่าไม้ ซึ่งต่อมาในปี 2507 ได้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสุเทพ ก่อนจะมี พ.ร.ฎ.กำหนดบริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสุเทพ ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติฯ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยมีพื้นที่ทับซ้อนกับบริเวณที่หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์อยู่ก่อนแล้วในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 

นายธัญญา กล่าวว่า ต่อมาในปี 2560 ได้มี พ.ร.ฎ.เพิกถอนบริเวณที่หน่วยงานราชการขอใช้ประโยชน์อยู่เดิมออกจากเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จ.เชียงใหม่ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (วัดดอยปุย)

 

"สาเหตุที่ต้องเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เนื่องจากบริเวณที่หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว ขัดกับแนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติฯ โดยการเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติฯ (บางส่วน) ครั้งนี้ ไม่ได้รวมกับบริเวณบ้านพักตุลาการซึ่งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติฯ มาแต่เดิม" นายธัญญา กล่าว

 

ที่มา : โพสต์ทูเดย์