มหาดไทยวางกรอบสร้างการรับรู้ปชช. ป้องกันการถูกหลอกลวงโครงการไทยนิยม
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:22 น.

 

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการหารือเพื่อจัดทำกรอบเนื้อหาในการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้หารือร่วมกับนางกรรณิการ์ แสงทอง  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายศักดา ช่วงรังษี เลขานุการอัยการสูงสุด และนายกรุณา พันธุ์เพ็ชร เลขานุการรองอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อจัดทำกรอบเนื้อหาการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความรู้เท่าทัน ป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวง ตามกรอบหลักการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ในประเด็นที่ 4 วิถีไทยพอเพียง และประเด็นที่ 5 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ซึ่งกำหนดลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ ในเรื่องดังกล่าว ในครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561 และ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 30 เมษายน 2561


ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ร่วมเสนอแนะ และพิจารณากรอบการจัดทำเนื้อหาประกอบด้วย ประเภทรูปแบบพฤติกรรมการหลอกลวงประชาชน วิธีการ/แนวทางการป้องกัน และกฎหมายที่ประชาชนควรรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวง เพื่อจัดทำข้อมูลให้แก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด/กทม./อำเภอ นำไปถ่ายทอดสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่


ในท้ายสุด รองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการพิจารณาจัดทำกรอบเนื้อหาเพิ่มเติมในการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงเนื่องจากเป็นการส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนสร้างการมีเหตุมีผล เกิดความพอประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้


และการให้ความรู้ประชาชนเรื่องสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดีอันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน และป้องกันปัญหาการหลอกลวงในพื้นที่