"วิษณุ" เน้นความเป็นผู้นำร่วมกันทำเพื่อประเทศชาติ
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 12:01 น.

 

รองนายกฯ วิษณุ ให้โอวาทโครงการ "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" เน้นความเป็นผู้นำร่วมกันทำเพื่อประเทศชาติ
 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ว่า มีความชื่นชมยินดีกับผู้จบหลักสูตรการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตรงกับคำสั่งที่ 49/2559 ซึ่งมุ่งเน้น 2 เรื่องคือ 1.มุ่งเน้นความเอาใจใส่ให้ความสำคัญในพระพุธศาสนา 2.การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ไปในทางที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งส่วนตัวมีความภูมิใจที่มีสถาบันผู้นำศาสนาอิสลามขึ้น ทางสถาบันมีการเปิดหลักสูตรมาแล้ว 2 รุ่นเพื่อให้มีความตรงต่อความต้องการของประเทศ และเน้นความเป็นผู้นำ และในบรรดาหลักสูตรทั้งหลายที่เปิดนั้น จะมีต้องมีวิชา ภาวะผู้นำแทรกไว้เสมอ ซึ่งหมายถึง คนที่จะนำความคิดคนอื่นและทำให้คนอื่นคล้อยตามได้และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 ทั้งนี้มี 3 ตัวย่อ ที่นายกรัฐมนตรีชอบกล่าวอยู่เสมอ คือ ปยป. หมายถึง ปฎิรูป ยุทศาสตร์ชาติ ปรองดอง เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องเอาใจใส่ เพราะจะต้องทำให้ถูกต้อง สังคมไทยเป็นพหุวัฒนธรรมและมีเสรีภาพ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และแจ้งว่า รัฐบาลต้องการเห็นทุกคนทุกศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพราะปลายทางก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน นโยบายรัฐบาลนี้เป็นประชารัฐ คือ ประชาจับมือร่วมกับรัฐ ร่วมกันทำงาน เมื่อจับมือกันแล้วเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายและประสบความสำเร็จ ผมขอแสดงความยินกับผู้ที่จบหลักสูตร “การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำอิสลาม” และปรารถนาให้จัดหลักสูตรนี้ต่อไป