มติครม.ประจำวันที่ 22 พ.ค.2561
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:20 น.

 

มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

 

ครม. อนุมัติงบ 145 ล้านบาท ศึกษา EIA รถไฟทางคู่ 2 โครงการ เดินหน้าไทยนิยมช่วยประชาชนเพิ่มรายได้ พร้อมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พร้อมตั้งเป้าขยายการจัดตั้งป่าชุมชน 21,850 หมู่บ้าน
 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวงเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 145 ล้านบาท ในการดำเนิน การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในโครงการรถไฟทางคู่ 2 โครงการ ประกอบด้วยช่วง หัวมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และอีกโครงการช่วงศรีราชา-มาบตาพุด

 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ในการหาข้อมูลเชิงลึกของเศรษฐกิจฐานรากในภาคเกษตร และดำเนินการแก้ปัญหาให้ถึงต้นเหตุ จนนำไปสู่การแก้ไข้และพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีสั่งกำชับเร่ง อัดฉีดเงินลงพื้นที่ 1 แสนล้านบาทออกสู่ระบบในมิถุนายนนี้

 

ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ทางกระทรวงการคลังมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการรับลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 โดยตั้งเป้าลดผู้มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปีให้อย่างน้อยร้อยละ 20-30 ภายในปีนี้

 

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน มิติใหม่ของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ พร้อมตั้งคณะกรรมการ 3 ระดับ ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งการจัดตั้งป่าชุมชน สามารถยื่นคำขอจากประชาชนได้โดยกำหนดพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการใช้ประโยชน์ กำหนดให้มีแผนการจัดการป่าชุมชน โดยกำหนดหลักเขตป้าย ให้สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิต และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ รายได้และทรัพย์สินส่วนกลางที่เกิดจากค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เงินบริจาค สามารถนำมาใช้เพื่อจัดการป่าชุมชนในท้องถิ่น

 

ทั้งนี้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนเกิดความสามัคคี แรงงานคืนถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า 3,000,000 ครัวเรือน ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ โดยรัฐบาลตั้งเป้าขยายการจัดตั้งป่าชุมชน จำนวน 21,850 หมู่บ้าน 19,100,000 ไร่

 

ครม.ตั้งบอร์ดขสมก.ชุดใหม่ "ณัฐชาติ จารุจินดา" นั่งประธาน "ทิชา ณ นคร" โผล่นั่งบอร์ดยาสูบ

  
22 พ.ค.61 พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติให้กรรมการอื่นที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พ้นจากตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการของ ขสมก.ประกอบด้วย 1.นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการ 2.พล.อ.วราห์ บุญญสิทธิ์ กรรมการ 3.น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการ 4.นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการ 5.นายธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ กรรมการ 6.นายยุกต์ จารุภูมิ กรรมการ 7.นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ กรรมการ 8.นายชัยชนะ มิตรพันธ์ กรรมการ 9.นายวันชัย รัตนวงษ์ กรรมการ และ 10.นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ กรรมการ

 

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จำนวน 9 คน ดังนี้ 1.นายประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ 2.นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข 3.นายปกป้อง ศรีสนิท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 4.นางทิชา ณ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก 5.นายจิรชัย มูลทองโร่ย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร/ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 6.นางสมศรี เผ่าสวัสดิ์ 7.นายอิศรา ศานติศาสน์ 8.น.ส.ลักขณา เติมศิริกุลชัย และ 9.นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.61 เป็นต้นไป

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นปัญหาและความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพลังงานไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้มีอำนาจประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่ กฟภ. เพิ่มอำนาจในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งในและนอกราชอาณาจักร ปรับปรุงองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของผู้รักษาการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ว่าการฯ

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการกำหนดเพิ่มกลไกในการกำกับดูแลโดยเพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี หรือเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ เป็นอีกระบบหนึ่งในการกำกับดูแล

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

พศ. เสนอว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ใช้ประโยชน์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 26695 (เดิม 1374) เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ในกิจการท่าอากาศยาน โดยได้ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนเป็นลานจอดอากาศยาน อันเป็นการเพิ่มจำนวนหลุมจอดอากาศยาน และเป็นเส้นทางสำหรับอากาศยานเข้าและออกจากโรงเก็บอากาศยาน เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการรองรับผู้ประกอบการและผู้โดยสารอากาศยานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดดอนเมืองในท้องที่ดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องผาติกรรมที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว ซึ่ง ทอท. ได้ติดต่อกับ พศ. เพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว โดย พศ. ได้นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง และวัดดอนเมืองได้รับค่าผาติกรรมจาก ทอท. แล้ว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  มาเพื่อดำเนินการ

 

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

 

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 26695 (เดิม 1374) เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ให้แก่ ทอท.

 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จำนวน 9 คน ดังนี้

 

1. นายประกิต วาทีสาธกกิจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์

 

2. นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข

 

3. นายปกป้อง ศรีสนิท  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

 

4. นางทิชา ณ นคร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก

 

5. นายจิรชัย มูลทองโร่ย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร/ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

 

6. นางสมศรี เผ่าสวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

7. นายอิศรา ศานติศาสน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

8. นางสาวลักขณา เติมศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

9. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป