มติครม.ประจำวันที่ 22 ม.ค.2562
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14:16 น.

 

มติครม.ไฟเขียว ค่ายา-เวชภัณฑ์-ค่าบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุม รมว.พาณิชย์ยัน รัฐบาลไม่ได้เข้าไปควบคุม พร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

 

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เสนอให้นำค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ เข้าเป็นสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2562 และหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเข้ามาดูแลในรายละเอียด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งประชาชน โรงพยาบาลเอกชน 

 

"ขอให้ในส่วนของตลาดทุนอย่าได้ตื่นตระหนกว่ารัฐบาลจะเข้าไปควบคุม ขอให้สบายใจว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซง จะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย" รมว.พาณิชย์ กล่าว

 

ครม.เห็นชอบ "พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร" นั่งเลขาฯ ศอ.บต. พร้อมแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงคมนาคม 7 ตำแหน่ง

 

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าครม.มีมติแต่งตั้งตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอให้ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และให้ นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม นางสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงนางสาวดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกษาด้านด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และนายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นต้นไป

 

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต.


ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต.ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

 

ครม.รับทราบให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามการเสนอของ ป.ป.ช. เพื่อทำให้การค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐเกิดประโยชน์สูงสุด

 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดย เห็นชอบให้กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้เงินบาทภายในประเทศ เพื่อชำระคืนหนี้สกุลเงินเยนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น หรือJICA ก่อนถึงกำหนดชำระ แทน รฟม. วงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 6.1 ล้านเยน

 

ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการประหยัดดอกเบี้ยได้หลายพันล้านบาท

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการดูแล มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 61/62 วงเงินกว่า 228 ล้านบาท

 

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2561/62 โครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการคลัง ตามความจำเป็นและเหมาะสม ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2563 กำหนดเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 12 เดือน

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังมีมติรับทราบและเห็นชอบการขออนุมัติวงเงิน 183 ล้านบาท จัดทำมาตรการและแผนการดำเนินงาน ตามแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2561/62 อีกจำนวน 5 โครงการด้วย