โปรดเกล้าฯ พรป.เลือกตั้งส.ส.-การได้มาซึ่งส.ว.แล้ว
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 17:27 น.

 

ราชกิจจาฯ เผยพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พรป.เลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.แล้ว ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน จากนั้นต้องจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชโองการ โปรดเกล้าฯ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑" และ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑"

 

ในส่วนของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นั้น มาตรา 2 กำหนดให้กฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ขณะที่ มาตรา 2 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ขณะที่กระบวนการหลังจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 268 ที่กำหนดให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับตั้งแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้

 

ถ้าพิจารณาตามเวลาที่กำหนดแล้วการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเม.ย.หรือ พ.ค.ปี 2562

 

สำหรับเนื้อหาสำคัญของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ.2561 อยู่ที่บทบัญญัติในบทเฉพาะกาล ซึ่งกำหนดให้ในวาระแรกเริ่ม วุฒิสภาประกบด้วยส.ว.จำนวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ โดยส.ว.จะมีที่มาตามที่ มาตรา 90 กำหนด ดังนี้

 

1.ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการเลือกสว.ด้วยวิธีการเลือกกันเองของผู้สมัครทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ให้ได้จำนวน 200 คนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่เลือกตั้งสส.ไม่น้อยกว่า 15 วัน และส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คสช. จากนั้นคสช.จะเลือกให้เหลือ 50 คน

 

2.ให้คณะกรรมการสรรหาสว. คัดเลือกบุคคลลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจํานวนไม่เกิน 400 คน เสนอให้คสช.เลือกให้เหลือ 194 คน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่า 15 วันก่อนวันเลือกตั้งสส.

 

3.ให้ผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นสว.โดยตำแหน่ง รวม 6 คน

 

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/40.PDF

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/1.PDF