โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เลิศวิโรจน์-ฐิติเชฏฐ์" เป็นกกต.แล้ว
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:44 น.

 

ราชกิจจาฯ เผยพระราชโองการประกาศแต่งตั้ง "เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ" และ "ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ" เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

 

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

 

โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มเติมจำนวนสองคน

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้

 

๑. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

 

๒. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง