โปรดเกล้าฯ พ.ร.ป.กกต.ให้เซตซีโร่ยกชุดแต่ยังรักษาการ
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 17:13 น.

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. แล้ว มี 78 มาตรา เซ็ตซีโร่ชุดเดิม ให้รักษาการต่อจนมีชุดใหม่มารับช่วงต่อ  ให้ดำเนินการสรรหาชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา 

 

ทั้งนี้ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. มีทั้งหมด 78 มาตรา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเนื้อหาสำคัญ ให้ กกต. ชุดปัจจุบัน พ้นจากตำแหน่ง เมื่อกฏหมายมีผลใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้ตั้งกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันบังคับใช้กฎหมาย  

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/093/1.PDF