มติครม.ประจำวันที่ 12 ก.ย. 2560
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 17:38 น.

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแก้ไขร่าง พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ และ พ.ร.บ.เงินคงคลัง เพื่อให้บริหารสภาพคล่องได้เหมาะสมมากขึ้น - เห็นชอบอัตราภาษีเหล้า บุหรี่ ไพ่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขร่าง พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ และ พ.ร.บ.เงินคงคลัง เพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังสามารถบริหารสภาพคล่องได้เหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งการออกตั๋วเงินคลัง และการกู้เงินบาทระยะสั้นเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่อง เนื่องจากการบริหารสภาพคล่องในอดีตที่ผ่านมา การบริหารจัดการสภาพคล่องมีภาระดอกเบี้ยเดือนละประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือ 1 ปี อยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นภาระจำนวนมากจึงได้แก้ไขกฎหมายดังกล่าวเพื่อลดภาระต้นทุนในการบริหารสภาพคล่อง

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีการปรับรายได้ให้ข้าราชการไปแล้ว จึงได้ปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าบ้านโดยเน้นการช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อยเป็นหลัก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้เป็นภาระงบประมาณจากเดิมปีละ 3,000 ล้านบาทเป็นปีล่ะ 4,500 ล้านบาท

 

ครม.เห็นชอบภาษีเหล้าบุหรี่ไพ่ใหม่มีผล 16 ก.ย.

 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560 ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย. 2560 โดยคาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หรือในวันที่ 15 ก.ย. 2560 หลังจากนั้นกรมสรรพสามิตจะมีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีและพระราชบัญญัติทั้งหมดให้รับทราบอีกครั้ง ส่วนอัตราภาษีประเภทอื่นที่ ครม.เห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีก 1-2 วันนี้ โดยยืนยันการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ส่วนสถานการณ์การกักตุนสินค้า ได้มีการประสานงานให้ผู้ประกอบการแล้ว ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นเท่านั้น

 

มติครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนาตลาดทุน

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยการปรับปรุงครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงของ เอสเอ็มอี Start Up การระดมทุนเพื่อดำเนินการในส่วนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การยกระดับของตลาดทุนไทย เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และเร่งการเชื่อมโยงเข้ากับภูมิภาคในกลุ่ม CLMV เพื่อรองรับการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศดังกล่าว

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปรับปรุงแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจาก 10 ปีเป็น 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ 20 ปี และมุ่งเน้นการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีบ้านเป็นของตัวเอง