ปตท.ขอบคุณคนไทย สนับสนุนได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 60 - 3 รางวัลดีเด่น
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:44 น.

 

ปตท.ขอขอบคุณคนไทยที่ช่วยสนับสนุนให้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 และอีก 3 รางวัลดีเด่น ย้ำจะมุ่งสร้างประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป


ปตท. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 พร้อมรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น รางวัลด้านการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

 

เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2560พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2560 ให้แก่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ

 


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ และ นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)โดยในปีนี้ ปตท. ได้รับทั้งสิ้น 4 รางวัล ประกอบด้วย 


รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นทั้งคณะกรรมการและการบริหารจัดการ และมีมาตรฐานในการดำเนินงานทุกๆ ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี


รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล 

 

 


รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นมอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรมีนโยบายและมีแผนการดำเนินงานชัดเจน มีกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน และมีโครงการที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ตามนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างแท้จริง 


ในขณะที่ รางวัลนวัตกรรมดีเด่นมอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการได้จริงหรือกระบวนการบริการที่มีอยู่เดิมโดยใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาพัฒนาเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยปีนี้ได้รับรางวัลจากผลงาน  “พลาสติกชีวภาพคอมพาวน์จากเยื่อกาแฟ“ (Bioplastic compound-based silver skin of coffee: Bio SSCMB)


“รางวัลเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แม้ในปีที่ผ่านมาจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย แต่การดำเนินงานของ ปตท. นั้น ยังสามารถสร้างสมดุล ทั้งในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ต้องดูแลประชาชนและสังคม สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศอย่างยั่งยืน และในฐานะบริษัทมหาชนที่ต้องบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนสนับสนุน ปตท. ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการ คู่ค้า พันธมิตร ลูกค้า และประชาชน ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ พร้อมร่วมมุ่งสร้างประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป” นายเทวินทร์กล่าว


รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นนั้นเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าอย่างสูงสุด ทั้งยังส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้องค์กรมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สำคัญรัฐวิสาหกิจยังเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง


การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา สำหรับคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2560 ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้การคัดเลือกรัฐวิสาหกิจมีความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากล