ปชช.หนักใจการเมืองแตกแยก-กลัวเลื่อนลต.
วันที่เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:00 น.

 

ดุสิตโพล ประชาชน หนักใจการเมืองยังแตกแยก กลัวการเลือกตั้งถูกเลื่อน ขณะสิ่งที่อยากเห็น บ้านเมืองมีสามัคคีปรองดอง เศรษฐกิจดีขึ้น 


"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ความหนักใจเกี่ยวกับการเมืองไทย ณ วันนี้" โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชน ทั่วประเทศ จำนวน 1,278 คน ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน ร้อยละ 70.50 หนักใจ เพราะความแตกแยกทางการเมืองยังมีอยู่ รัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความปรองดองได้ แบ่งฝักแบ่งฝ่าย, ร้อยละ 68.70 หนักใจพฤติกรรมของนักการเมือง เพราะมักใช้อำนาจทางการเมืองเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม,ร้อยละ 66.98 หนักใจเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ของนักการเมือง และร้อยละ 57.76 หนักใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นตามโรดแมป เพราะกลัวว่าจะล่าช้า หรือถูกเลื่อนออกไป และ ร้อยละ 53.68 หนักใจเรื่องกฎหมายลูก เพราะไม่เข้าใจเนื้อหา และอาจเสร็จไม่ทันการเลือกตั้ง 


ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น เกี่ยวกับการเมือง ณ วันนี้ ร้อยละ 84.66 ระบุ ความสามัคคีปรองดอง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก, ร้อยละ 71.36 พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจดีขึ้น,ร้อยละ 69.25 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกงกิน, และ ร้อยละ 64.87 เป็นประชาธิปไตย รับฟังความเห็นประชาชน