บีโอไอคลอดมาตรการลดผลกระทบแรงงาน ส่งเสริมการเกษตร
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 14:19 น.

 

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบมาตรการเพื่อสนับสนุน การยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น

 

โดยกิจการจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการที่ดำเนินการอยู่เดิม เป็นระยะเวลา 3 ปี ในวงเงินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และให้ปรับปรุงมาตรการเพื่อความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ชั้นสูง โดยจะให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ร้อยละ 200 ของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ส่งเสริมการลงทุนในกิจการด้านการเกษตรเป็นกรณีพิเศษ หากยื่นขอรับการส่งเสริมภายในสิ้นปี 2561 โดยผ่อนปรนเงื่อนไขด้านการผลิตให้ง่ายขึ้นและปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับกิจการที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรอย่างครบวงจร และช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรในประเทศให้สูงขึ้น

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการผลิตเอทานอลร้อยละ 99.5 ของบริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด (หุ้นไทย และมาเลเซีย) เงินลงทุน 2,970 ล้านบาท เพื่อผลิตเอทานอลปีละประมาณ 109,500,000 ลิตร ซึ่งจะใช้วัตถุดิบในประเทศ ได้แก่ มันสำปะหลัง ปีละ 700,000 ตัน ตั้งอยู่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ประกาศ 116 ประเภทกิจการในพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายอีอีซี ทั้งกลุ่มอุตสากรรม S-Curve และกิจการด้านการวิจัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่

 

อย่างไรก็ตามในปีนี้ทาง บีโอไอ ตั้งเป้าการส่งเสริมการลงทุนไปที่ 720,000 ล้านบาท