กองทัพไทยขอทุกฝ่ายทำการเมืองสร้างสรรค์
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 15:53 น.

 

พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองทัพไทย ชี้แจงทำความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ ของกองบัญชาการกองทัพไทย ว่า กองทัพไทย ถือกำเนิดคู่กับความเป็นชาติไทย เหล่าทหารหาญ ได้พลีเลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งสร้างความผาสุกให้กับประชาชนมาโดยตลอด เดิมที่มีเพียงกองทัพบก ต่อมาจึงได้จัดตั้งกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ตามลำดับ

 

ส่วนบางคนอาจมีคำถามว่าทำไมจึงต้องมีกองบัญชาการกองทัพไทย นั้น บทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติการทางทหารในยุคใหม่ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันและอนาคตนั้น ยากที่เหล่าทัพใดจะสามารถชนะในสนามรบได้โดยลำพัง เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การรบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รุนแรง และครอบคลุม หลายมิติ มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องสนธิขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพเข้าด้วยกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อนำขีดความสามารถของกำลังเหล่าทัพหนึ่งไปชดเชยจุดอ่อนของกำลังอีกเหล่าทัพหนึ่ง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้าม ซึ่งในวงการทหารรู้จักกันดีในนาม “การปฏิบัติการร่วม” หรือ “Joint Operations”

 

อย่างไรก็ตาม ในห้วงสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้ง อาจมีการเชื่อมโยงนำกองทัพไปเป็นประเด็นในการหาเสียง จึงขอให้ทุกฝ่ายพิจารณาทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ