กทม.เลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้าคึกคัก! คนแห่รอใช้สิทธิแน่น
วันที่เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:50 น.

 

17 มี.ค.62 เมื่อเวลา 07.00น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ณ บริเวณโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ  ซึ่งบรรยากาศคึกคักประชาชนตื่นตัวจำนวนมากทยอยเดินทางมาตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อลงทะเบียนรอใช้สิทธิเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. โดยเขตบางกะปิเป็นเขตที่มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด จำนวน 61,401 คน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ โดยแยกเป็นภาค กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และประชาชนเริ่มเข้าแถวรอใช้สิทธิตั้งแต่ 07.20 น.

 

สำหรับในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 4,489,390 คน มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 928,789 คน และมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 932 คน โดยเขตที่มีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ เขตบางกะปิ 61,401 คน เขตบางขุนเทียน 42,508 คน และเขตห้วยขวาง 40,816 คน ส่วนจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิที่เลือกกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ มีจำนวน 257 คน ซึ่งในการเลือกตั้งล่วงหน้าผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิจะต้องออกมาใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ขอใช้สิทธิไว้ หากไม่ไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งล่วงหน้าตามที่ลงทะเบียนไว้ จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งที่ 24 มีนาคม 2562 ได้อีก 

 

ทั้งนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติวิธีการและขั้นตอน การได้มาซึ่ง ส.ส. ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พอสรุปเป็นลำดับขั้นได้ ดังนี้ 

 

1. เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดินทางไปถึงบริเวณสถานที่เลือกตั้งขอให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและจดจำลำดับที่ของตนในบัญชีรายชื่อฯ ไว้ 

 

2. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าพนักงานเลือกตั้ง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรฯ หมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน อาทิ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ และหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) 

 

3. รับบัตรเลือกตั้ง  โดยลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งพร้อมรับบัตรเลือกตั้ง 4. ทำเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใดให้ทำเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

 

กรุงเทพมหานครเชิญชวนให้ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่เกิดความหนาแน่นในหน่วยเลือกตั้ง และเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตามที่ตั้งใจลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้

 

ที่มา แนวหน้า